Search
Close this search box.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมดันผู้ประกอบการทุกระดับ

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการห่วงใยสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน 2) เร่งต่อยอดส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยให้ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเข้าสนับสนุน 3) การออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อผู้ประกอบการทุกระดับในการเข้าถึงสินเชื่อ และเติมความพร้อมให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเข้าภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ได้นำข้อหารือของภาคเอกชนพื้นที่จังหวัดตรังเสนอต่อรัฐมนตรีฯ คือ 1) การปรับผังเมืองให้สามารถลงทุน และให้มีการลงทุนในธุรกิจ BCG เพิ่มมากขึ้น 2) การลงทุน Solar Cell เพื่อลดค่าไฟฟ้า และการลดคาร์บอนเครดิต 3) Land Bridge ของพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 4) การทำธุรกิจต่อเนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์ม เช่น การผลิตก๊าซมีเทน 5) การยกระดับฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ 6) CSR การปลูกตันไม้ 1 แสนต้น ภายในปี 2565-2567 เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7) อยากให้ชาวจังหวัดตรังมีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “รัฐบาลเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ หรือแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ จ.ตรังไม่ใช่แค่การศึกษาดูงานแต่จะเกิดขึ้นจริง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มองถึงการมีพื้นที่เพื่อการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนส่งเสริม SMEs โดยสั่งเร่งมาตรการพิจารณาสินเชื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับในทุกอุตสาหกรรม”

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231026161016245