Search
Close this search box.

ทสจ.สงขลา ขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.เกาะยอ

share to:

Facebook
Twitter

ทสจ.สงขลา ขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.เกาะยอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเกาะยอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยมี ร้อยตำรวจโทโกวิทย์ รัชนียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเกาะยอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำตันทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพัฒนาชุมชนในการสร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ตำบลเกาะยอสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ ในภาคเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)” โดย ดร.พีระพล เก้าเอี้ยน นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลเกาะยอ” โดยอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการ รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืนของชุมชน” และในภาคบ่ายมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศักยภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลากะพง และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขึ้นทะเบียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะยอด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230901152704192