Search
Close this search box.

นครพนม ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บิ๊กซี นครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด เป็นกระบวนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครพนม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามโครงการโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน สินค้าเกษตรจากครัวเรือนโคก หนอง นา จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด มีทักษะความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

ประเภทอาหาร จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์

ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

การจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230624194243903