Search
Close this search box.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

share to:

Facebook
Twitter

น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงการดำเนินการยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการนำ BCG Economy Model เป็นทิศทางสำคัญในการสร้าง BCG Farming ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาภายใต้ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างอาชีพผ่านกระบวนการผลิตกุนเชียงปลาดุกไขมันต่ำในบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ” และ“ศูนย์ BCG ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ว่า การดำเนินการมีความก้าวหน้ามากโดยมีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งเกิดห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจร ส่งผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230219111757580