Search
Close this search box.

มกอช. รับมือ Climate Change ผนึก 3 หน่วยงาน สร้างมาตรฐานรับรอง

share to:

Facebook
Twitter

มกอช. ร่วม 3 หน่วยงาน ติวเข้มการรับรองระบบงาน สร้างการมาตรฐานเพื่อก้าวต่อไปของอนาคตที่ยั่งยืน หนุนองค์กรพร้อมปรับตัวให้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์ “เรื่องของความยั่งยืน” กำลังมาแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้หลายประเทศตื่นตัว และหันมาให้ความสนใจต่อการลดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลเร่งให้เกิดสภาวะโลกร้อน

ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum: IAF) จึงได้ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานหลายๆ ฉบับ รวมทั้งมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรที่นำมาตรฐานไปปฏิบัติ มีการดำเนินการที่ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ที่มาภาพและข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1130755