Search
Close this search box.

อว.-ธสน.พลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ

share to:

Facebook
Twitter

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาธร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ Exim bank พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพลิกโฉม

อุตสาหกรรมดั้งเดิมให้เติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆให้สามารถตั้งบริษัทและเติบโตได้ จากการหารือพบว่า Exim Bank มีความแข็งแกร่งด้านการเงินมาก แต่ ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งในส่วนนี้ อว.ที่มีบุคลากร นักวิจัย นัก นวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆเป็นจำนวนมาก น่าจะเข้ามาช่วย สนับสนุนได้ เพราะหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จะช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศได้อีกมหาศาล

รมว.อว.กล่าวต่อว่า เบื้องต้น อว.กับ Exim Bank จะร่วมกันในหลายมิติ อาทิ การสนับสนุนการเงินและบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในทางเทคนิค นวัตกรรม และวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริการ ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างแรงจูงใจผ่านเครื่องมือทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.

2050 นอกจากนี้ ยังตั้งใจที่จะร่วมจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ BCG รวมถึงสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ โดยให้สามารถกู้เงินกับทาง Exim Bank ได้ ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิด ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ เป็นการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก.