Search
Close this search box.

ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ร่วมระดมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมผลักดัน

share to:

Facebook
Twitter

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมระดมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมผลักดัน “โมเดลการผลิตและพัฒนาทักษะกำลังคนในพื้นที่ NEC”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept” โดยมีนางสาววันวิสาข์ เพชรมณี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นำผู้เข้าสัมมนาจาก 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน/แพร่/น่าน/พะเยาและเชียงราย ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ แรงงานในระบบ-นอกระบบ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 70 คน เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566

นางสาววันวิสาข์ เพชรมณี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งรวบรวมความต้องการ และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปวางแผนสร้างเครือข่ายในการผลักดันโมเดลการผลิต พัฒนาทักษะกำลังคนในพื้นที่ NEC (Northern Economic Corridor) ให้เกิดการปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เกิดมาจากโครงสร้างแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แรงงานบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติต่างๆ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การเสพยาเสพติด การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ รวมถึงผู้สมัครงานในปัจจุบันมีความตระหนักในศักยภาพของตนเองมากขึ้น เพื่อมองหาบริษัท และบทบาทที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด อันเป็นสาเหตุการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษาไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจได้

นางภัทราวดี กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่จะร่วมระดมความคิดอย่างเต็มที่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230912165421840