Search
Close this search box.

กระทรวง อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

share to:

Facebook
Twitter

นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงผลสำเร็จการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative LANNA” ภายในงาน Lanna Expo ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า อว.ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่มาถ่ายทอดบนพื้นฐานของแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ของเหตุและผล สร้างความรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดได้อย่างยั่งยืน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

โดยการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ ฯ ขับเคลื่อนแนวคิด BCG และผลงานเทคโนโลยีการพัฒนาภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพิเศษ Fashion Show Creative LANNA INNOVATION for TEXTILE และการจัดกิจกรรม Workshop ขับเคลื่อนแนวคิดของ BCG Model เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถร่วมชมงานได้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มาข้อมูล: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230709104231123