Search
Close this search box.

ผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (Alliance of International Science Organizations: ANSO)

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุม The 6th ANSO Governing Board (GB) และที่ประชุม The 3rd ANSO General Assembly (GA) ได้มีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (The Alliance of International Science Organizations (ANSO)) หรือ ANSO President ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ค.ศ. 2024-2026)

โดยคณะกรรมการบริหารฯ (GB) ชุดใหม่จะประกอบด้วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน ผู้อำนวยการ Chinese Academy of Sciences และ Brazilian Academy of Sciences บราซิล ดำรงตำแหน่งรองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นผู้นำ หน่วยงานวิทยาศาสตร์อีก 6 หน่วยงาน คือ Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK) ตุรกี, National Research Center อียิปต์, COMSATS (องค์กรนานาชาติ), Serbian Academy of Sciences and Arts เซอร์เบีย, Mongolian Academy of Sciences มองโกเลีย, และ National Academy of Science and Techniques of Senegal เซเนกัล เพื่อเป็นการเริ่มงานได้ในทันทีหลังจากได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ANSO ชุดใหม่ ได้จัดการประชุม The 7th ANSO Governing Board (GB) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ของ ANSO ในอนาคต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง ANSO President ของ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นการดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ คนที่ 2 ต่อจาก ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (The Chinese Academy of Sciences: CAS) โดย ANSO เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงขีดความสามารถในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำรงชีวิตของมนุษย์ และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวงกว้าง ตั้งแต่ก่อตั้งสมาพันธ์ฯ เมื่อปี ค.ศ. 2018 จนถึงปัจจุบัน ANSO ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยที่โดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนาในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นงบประมาณดำเนินงานรวมแล้วประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน ANSO มีสมาชิกทั้งหมด 78 หน่วยงาน จาก 55 ประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้ง academy of sciences, research councils, มหาวิทยาลัย, องค์กรวิทยาศาสตร์ (S&T organizations),  และองค์กรนานาชาติ สำหรับประเทศไทย มีองค์กรสมาชิกทั้งหมด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจาก สวทช. แล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ได้เข้าร่วมการประชุม GA ในฐานะหน่วยงานสมาชิกของ ANSO ด้วย

การดำรงตำแหน่ง ANSO President ของผู้อำนวยการ สวทช. ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทย โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทั้ง สวทช. และ สกสว. ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก ANSO จะได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับสากล  ซึ่งในการประชุม The 3rd ANSO General Assembly (GA) ทั้ง สวทช. และ สกสว. ได้ร่วมกันกล่าวถ้อยแถลงการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนา ANSO ทั้งทางด้านกลยุทธ์และการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญจากความก้าวหน้าเทคโนโลยี  เช่น climate change, natural resource management, environmental protection, natural disasters, water security, agriculture and food security, ecosystem and biodiversity conservation, bio-safety, energy security และ big data รวมถึงการบริหารจัดการสมาพันธ์ฯ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-anso/