Search
Close this search box.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามโมเดลเกษตรเขต 2 ภายใต้การดำเนินงาน BCG Model และระบบเกษตรเชิงพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

เช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.) จัดกิจกรรม แถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก และแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ว่า สสก.2 รบ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ตามโมเดลเกษตรเขต 2 ภายใต้การดำเนินงาน BCG Model และระบบเกษตรเชิงพื้นที่ โดย สสก.2 รบ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน BCG Model ในแปลงใหญ่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ประสานภูมิปัญญา ยกระดับเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุม ทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีรายได้สูง สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย และมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานแปลงใหญ่ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ YSF (Young Smart Farmer) ผ่านการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF ระดับเขต เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด ร่วมกันทั้งภาคตะวันตกและเครือข่ายทุกภาคของประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ สสก.2 รบ. ได้แก่ 1) นิทรรศการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 2) นิทรรศการการขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก 3) นิทรรศการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565 แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) นิทรรศการ BCG Model กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จังหวัดราชบุรี และ 5) นิทรรศการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โมเดลเศรษฐกิจ BCG วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230223160223975