Search
Close this search box.

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงตรัง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2566 นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงตรัง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

ข้าวเบายอดม่วงตรัง เป็นข้าวประจำถิ่นพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดตรังที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยจังหวัดตรังได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่การปลูกข้าวและขณะนี้อยู่ในระหว่างขอรับรองการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง หรือ สินค้า GI

จังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1,125,900 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเป็นหน่วยงานดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน ชาวนา และพี่น้องเกษตรกรได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวเบายอดม่วงตรังให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรด้วยความเหมาะสม อันจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว บีซีจีโมเดล (BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวเบายอดม่วงให้มีคุณภาพ มีบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวเบายอดม่วงเพื่อสร้างมูลค่าให้สินค้า GI จังหวัดตรัง

โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดตรัง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง และอำเภอห้วยยอด จำนวน 140 คน พื้นที่เป้าหมายจำนวน 500 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้จะได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเบายอดม่วง ไร่ละ 12 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ไร่ละ 100 กิโลกรัม และสนับสนุนจ้างเตรียมพื้นที่ปลูกไร่ละ 850 บาท มีการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตที่มีความพร้อมในการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาด้านการตลาด จำนวน 3 กลุ่ม

ซึ่งในการดำเนินการอบรมเกษตรกรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวเบายอดม่วง และตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ การปลูก การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน GAP ตลอดจนการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน GI ข้าวเบายอดม่วง

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การอบรมเกษตรกรเรื่อง การแปรรูปข้าวเบายอดม่วงคุณค่าและโภชนาการ การปลูกในภาพพื้นที่ไม่ขังน้ำ และพื้นที่นาอย่างมีคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพข้าว GAP และการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน GI รวมถึงมีการจัดนิทรรศการร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230309113708514