Search
Close this search box.

จังหวัดเพชรบุรี ดึง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นําคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมไอรินทร์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นําคลื่นลูกใหม่ ว่าเกิดขึ้นจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่บุคลากรภาครัฐและเอกชนจะได้แลกเปลี่ยน แนวคิด ประสบการณ์ รวมทั้งมองถึงสภาพปัญหาความไม่เข้าใจ ให้มาปรับความเข้าใจ เพื่อพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้เต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

โดยผู้นำคลื่นลูกใหม่ได้นำเสนอ โครงการพัฒนาท่องเที่ยว “หลงรัก พักเพชรบุรี” ตั้งเป้าหมายให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ,โครงการเพชรมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ มุ่งพัฒนางานอาชีพ หาแหล่งงาน ยกระดับฝีมือแรงงาน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น ,โครงการยกระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งทะเล ตามแนว BCG เน้นการให้ความรู้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและวัยทำงาน เสริมสร้างอาสาสมัครในชุมชน, รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัย ไม่ใช่เมืองมือปืน มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมู อาบน้ำแสงจันทร์ ไหว้พระตอนกลางคืน ทำกินอาหารพื้นถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้รู้จักเมืองเพชรบุรีมาที่เดียวเที่ยวครบทุกรูปแบบ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230908165340976