ครม. เห็นชอบนโยบาย คุม “นำเข้าเศษพลาสติก” เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ให้ไทยเป็น “ที่รองรับเศษขยะ” จากประเทศอื่น

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

นโยบายดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับเศษขยะจากประเทศอื่น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 67 เป็นต้นไป ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ

2. การนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่เขตปลอดอากร (ช่วงปี 66 – 67) อนุญาตเฉพาะ “โรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่งที่กำหนด” ทั้งนี้ ให้นำเข้าไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง

– ปีที่ 1 (ปี 66) ให้นำเข้าปริมาณร้อยละ 100
– ปีที่ 2 (ปี 67) ให้นำเข้าปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 และจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศ

3. การนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป (ช่วงปี 66 – 67) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่ “ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีไม่เพียงพอ” และผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีหลักฐานแสดงความจำเป็นในการนำเข้า

 

ที่มาข้อมูล :