Search
Close this search box.

ความก้าวหน้า โครงการขจัดความยากจน และ BCG Model นำร่อง 6 พื้นที่ ทั่วประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขยะ ของเสีย และมลพิษสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณคาร์บอนจากกิจกรรมในพื้นที่ ที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากร

ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบ การคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ อุทยานธรณีโลกสตูล พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ป่าชุมชนภูปอบ้านนาอุดม และป่าชุมชนบ้านซับสะเดา เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ปฏิบัติการ

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid0xy8c9GUr43icwMDrzwFjJQHbEGU8YQJDGBz5zeCMZiW479tXEmbNGGi6kE2bcMr6l