Search
Close this search box.

ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประยุกต์ เป้าหมาย SDGs

share to:

Facebook
Twitter

อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประยุกต์ เป้าหมาย SDGs ใช้เป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (Sustainable Village)

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ตลอดจน ในทุกโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่ เพื่อให้คณะทำงานทั้งในระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านเป้าหมายของแต่ละตำบล ให้นำฐานข้อมูลจากระบบ Thai QM และ TPMAP มาใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมมุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา และเป้าหมาย SDGs รวมถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมพิจารณาจัดลำดับปัญหา และความต้องการเร่งด่วนของหมู่บ้าน

โดยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายอำเภอบ้านสร้าง ได้พาทีมภาคีเครือข่ายทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ลงพื้นที่เฟ้นหาครัวเรือนต้นแบบของหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นครัวเรือนนำร่องขยายผลสู่การพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ในช่วงเช้าวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งแรงสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านสร้าง, สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ฝ่ายปกครองท้องที่ รวมถึง อสม. เป็นต้น ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลบ้านสร้างไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบ ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว, พันธุ์ไม้ยืนต้น, เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนปลูกสมุนไพร

นายอำเภอบ้านสร้างยังได้นำปุ๋ยคอก จากสอนศิริ ฟาร์มควายไทย ไปมอบให้เพื่อเป็นการสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าวอีกด้วย พร้อมกันนี้ นายอำเภอบ้านสร้างยังได้เน้นย้ำ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ที่อำเภอบ้านสร้าง มุ่งให้ครัวเรือนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ เริ่มนับหนึ่งจากครัวเรือน ก่อนที่จะขยายผลครอบคลุมทั้งตำบล

หากครัวเรือนใดมีปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในมิติใด ทีมภาคีเครือข่ายบ้านสร้างก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในทันที ในช่วงท้ายของกิจกรรม นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวว่า ในห้วงนี้ จะเร่งดำเนินการลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายให้ครบทุกตำบล เพื่อขับเคลื่อนนำร่องตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ร่วมกันจัดทำไว้ และจะได้มีการประชุมถอดบทเรียน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อปัญหา และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230313153723572