Search
Close this search box.

ระยองจัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG

share to:

Facebook
Twitter

ทกจ.ระยองร่วมกับ อบจ ระยองและสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวจ.ระยองจัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2566 โดยมี นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่

นางกัญญ์ชล สุจิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศที่มีรายได้สูงโดยกำหนดแผนกการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ 2564 – 2560 เน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ BCG ใช้จุดเด่นและศักยภาพของประเทศไทยและเรื่องของการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นโดยจะประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 แล้วจะต้องดำเนินสำเร็จภายใน 5 ปีลดการพึ่งพาจากต่างประเทศรวมถึงให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขภายใต้การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว

ทั้งนี้ จังหวัดระยองเห็นความสำคัญและนำนโยบายจากรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา BCG ด้านการท่องเที่ยวและเป็นการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองกระแสนิยมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและลดการใช้ทรัพยากรของเหลือทิ้งและลดคาร์บอน หรือโรคาร์บอนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นการระหว่างวันที่ 16 -20 กุมภาพันธ์ 2566 มีรูปแบบการจัดการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ BCG กับการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG และการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ เอกชนทั่วจังหวัดระยองและจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดภาพลักษณ์การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจตนเองให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217123351124