สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 เตรียมพร้อมการกับดูแลดอกลิ้นจี่ที่กำลังผลิดอกต้อนรับฤดูหนาว

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ สวนลิ้นจี่ลักษณา ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา โดยนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร อาทิเช่น ฐานวิธีการกำจัดศัตรูพืช/โรคพืช จากกลุ่มอารักพืช ฐานการปรับปรุงบำรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดิน ฐานการผลิตแคลเซียมโบรอน สารชีวภัณฑ์ BS ฐานการใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรลิ้นจี่ ฐานการแปรรูปสมุนไพร และส่งเสริมการผลิตตามนโยบาย BCG Model ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าฐานเรียนรู้ จำนวนกว่า 100 ราย รวมทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอดเข้าถึงเกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยมีองค์ประกอบเกษตรกรต้นแบบ แปลงการเรียนรู้ ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลผลิต และฐานการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบของจริง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้เข้าถึงเกษตรกรและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมการกับดูแลดอกลิ้นจี่ที่กำลังผลิดอกต้อนรับฤดูหนาวนี้เป็นจำนวนมาก

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230120165205131