Search
Close this search box.

ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนทุเรียนภูเขาไฟ สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูง

share to:

Facebook
Twitter

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภค เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาสินค้า ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ภูสิงห์ ขุขันธ์ ไพรบึง และ อ.เบญจลักษ์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จากทุเรียน GI สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูง มีการจัดแสดง การจำหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดแผนยุทธ์การพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความโดดเด่น ของสินค้าในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวและบริการ ส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรและชุมชนต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230609155453615