Search
Close this search box.

การแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8

share to:

Facebook
Twitter

มรย. มอ. มนร. และวิทยาลัยเกษตรนราธิวาส จัดแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.66 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “แข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระหว่าง 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 4 สถาบันได้แสดงศักยภาพด้านการเกษตรและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและสร้างอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและความรู้ด้านการเกษตร เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคตทั้งการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเผยแพร่ผลงานและศักยภาพด้านการเกษตรของทั้ง 4 สถาบัน ต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ

ภายในงานมีการประกวดแข่งขันทักษะนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด การแข่งขันการประกวดการจัดตู้ปลา การแข่งขันทักษะการอัดก้อนขี้เลื่อยเพาะเห็ด การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร การประกวดการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์์ การแข่งขันการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การแข่งขันทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตรด้วย design thinking ตอบโจทย์ BCG model การแข่งขันทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก การแข่งขันทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง การแข่งขันทักษะการสะบัดแส้ กิจกรรมกิจกรรมสันทนาการระหว่่างคณาจารย์และนักศึกษา 3 สถาบัน กิจกรรมประกวดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง กิจกรรมประกวด ดาว เดือน เกษตรปลายด้ามขวานครั้งที่ 8 และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230218175948512