Search
Close this search box.

‘บุญล้อม สำราญ’ Smart Farmer ผู้สืบสาน และพัฒนาเกลือทะเลไทยสู่ตลาดสากล

share to:

Facebook
Twitter

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทย มีพื้นที่ผลิตเกลือทะเลใน 7 จังหวัด
เนื้อที่การผลิตเกลือประมาณ 47,210 ไร่ มีผลผลิตเกลือปีละประมาณ 5 แสนตัน (จังหวัดเพชรบุรี 15,365 ไร่ สมุทรสาคร 24,343 ไร่ สมุทรสงคราม 5,774.17 ไร่ ชลบุรี 656 ไร่ จันทบุรี 226 ไร่ ปัตตานี 433.13 ไร่ และฉะเชิงเทรา 413 ไร่)
การผลิตเกลือในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตเกลือตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิม (นาดิน) ที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มีเพียงเกษตรกรบางรายที่นำเทคนิคการใช้ผ้าใบมาปูรองพื้นนาเกลือ (นาปลง) ทำให้ได้ผลผลิตเกลือทะเลสีขาวใสในปริมาณเพิ่มขึ้น และในทุกขั้นตอนการผลิตยังคงใช้แรงงานในชุมชนหรือพื้นที่อำเภอใกล้เคียง หล่อหลอมเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สร้างสัมมาอาชีพให้แก่ชาวนาเกลือสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองมาช้านาน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นายบุญล้อม สำราญ (Smart Farmer) เกษตรกรนาเกลือจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวอย่างของการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเดิมทำนาดิน จำนวน 75 ไร่ และปัจจุบันได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำผ้าใบ Food Grade มาปูในพื้นที่นาปลงเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเล จำนวน 5 ไร่ ผลผลิตเกลือประมาณ 1,600 ตัน/ปี โดยเป็นเกลือขาวประมาณ 800 ตัน/ปี เกลือกลาง 800 ตัน/ปี นอกจากนี้ยังมีการนำความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาปรับใช้ในการทำนาเกลือจนผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055 – 2562) ปี 2566 และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี 2566

แหล่งที่/อ่านต่อได้ที่: https://doaenews.doae.go.th/archives/23560