Search
Close this search box.

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมติดตามและพิจารณาโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

บ่ายวันนี้ (27 มิ.ย.66) นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็น การเสนอจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2568 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและเป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการสร้างความร่วมมือให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านสินค้าและการบริการ เกิดการกระจายรายได้และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกพื้นที่ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน, การเสนอปลดธงแดงจังหวัดสงขลา ในการทบทวนการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวมถึงการเสนอจัดซีเกมส์ ปี 2568 โดยใช้แนวคิดด้าน BCG (BCG Economy Model) ในการบริหารจัดการขยะและพื้นที่แข่งขันหมู่บ้านนักกีฬา

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการนำรถโดยสารที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรถของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทางด่านต่างๆ ในจังหวัดภาคใต้ เพื่อวิ่งไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230627152332645