Search
Close this search box.

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG ปลูกป่า สร้างปอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG ปลูกป่า สร้างปอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนไทยชนะศึก บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ของรัฐบาล

พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวว่า ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก low emission support scheme : LESS โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) จากการจัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทาง BCG Carbon Credit พื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก โดยพบว่าป่าชุมชนบ้านท่าต้นธงสามารถเก็บกักก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 128,828.25 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยในปี 2566 จึงใช้พื้นที่นี้ทำการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG ปลูกป่าสร้างปอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้น โดยมีหน่วยงานร่วมให้การสนับสนุนได้แก่องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน), สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกและประชาชนชุมชนไทยชนะศึก มีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 300 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ (ต้นสะเดา และต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 320 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่, มอบทุนสนับสนุนให้แก่เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุโขทัย, มอบหลักประกันการใช้ไม้ยืนต้นตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจให้แก่สมาชิกธนาคารต้นไม้บ้านท่าต้นธงจำนวน 2 ราย, กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของชุมชนไทยชนะศึก วัดทุ่งเสลี่ยม และวัดพิพัฒน์มงคล ตามลำดับ

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230607170820871