Search
Close this search box.

เกษตรสุรินทร์ ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลัง อำเภอกาบเชิง

share to:

Facebook
Twitter

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลัง อำเภอกาบเชิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ซีวายวายโกลบอล จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท ซีวายวายโกลบอล จำกัด ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลังร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับวาระแห่งชาติ BCG B=Bio-economy : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร C=Circular : การลดการสูญเสียทรัพยากร นำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียนในวัฏจักรให้นานที่สุด และ G=Green : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230311185217229