Search
Close this search box.

หอการค้าสุรินทร์ ร่วมประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น เรื่องความเป็นไปได้ ของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

share to:

Facebook
Twitter

นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น เรื่องความเป็นไปได้ ของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์เราคือ 1 ใน 6 จังหวัดที่ถูกคัดเลือกให้มีความเหมาะสมที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน อยู่กับความพร้อม ทั้งสภาพพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ ในจังหวัดสุรินทร์ ถูกกำหนดพื้นที่อยู่ 4 เป้าหมาย อำเภอเมือง อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีรขรภูมิ อำเภอปราสาท โดยมีอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกษตร อุตสาหกรรมสมุนไพร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ BCG ตามที่ภาครัฐสนับสนุน โดยสิทธิพิเศษ เกี่ยวกับการลงทุน ที่ผ่าน BOI คาดว่าหลังจากผ่านขั้นตอนกับศึกษา คัดเลือกพื้นที่ 180 แห่งทั่วอีสาน ขั้นตอนนี้คือ รับฟังข้อคิดเห็น แล้วนำเสนอความพร้อมในพื้นที่ให้นิคมอุตสาหกรรมรับทราบเพื่อกำหนด ระยะเวลาและหาผู้ลงทุน

ทั้งนี้ลักษณะการลงทุน อาจเป็นการร่วมลงทุน ระหว่างนิคมกับเอกชน หรือเอกชน หรือนิคมอุตสาหกรรม ทำเองก็แล้วแต่ อยู่ที่เม็ดเงิน และบริษัทที่จะลงทุนจังหวัดสุรินทร์ได้เปรียบ จากพื้นที่ที่มีเส้นทางรถไฟรางคู่ผ่าน (ที่จะเกิดเร็วๆ นี้ จิระ-อุบล) และน้ำไม่ท่วม ถ้าเปรียบเทียบกับบางจังหวัด (เป็นข้อกังวลใจของนักลงทุน) โดยมีปัจจัยที่จะมีผลกระทบ ทั้งด้านบวก และด้านลบ (ตามภาพประกอบ) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งระยะเวลาของโครงการนี้ยังไม่ชัดเจน และอาจกระทบกับราคาที่ดินที่จะสูงขึ้นในพื้นที่ ที่จะถูกเลือกในส่วนภาคธุรกิจ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทุกมิติ เพื่อเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุรินทร์

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230125230821597