Search
Close this search box.

เลขาธิการ สมอ. เปิดสัมมนา “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านค้า รวมถึง อปท. ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะ โดยมี นางรจนา มาดหมาย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัทเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 500 คน

นายบรรจง สุกรีฑา กล่าวว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดกิจกรรม “สมอ. สัญจร” ในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 โดยบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านจำหน่าย และร้านค้ารายย่อย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ด้านการมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตชุมชน และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสแก่ผู้ประกอบการ SMEs การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค การสัมมนา “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย การสัมมนา “Transition to a Circular Economy for Net-Zero” การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ และการสัมมนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคเศรษฐกิจใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชนได้รับความรู้ด้านการมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพตลอดจนการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง BCG Model หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชุมชนเกิดความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230330204550440