Search
Close this search box.

จังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (21 เม.ย.66) ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ดำเนินการมาตรา 20 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.จ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ตามมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยการขับเคลื่อนการพัฒนามุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด การจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แผนที่มีความชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ

จังหวัดตรังได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดตรัง โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดตรัง โดยให้ใช้ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ที่จังหวัดตรังเป็นจังหวัดนำร่อง คือ “ตรัง เมืองเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

โดยในวันนี้ เป็นประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี เพื่อดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบสถานการณ์การพัฒนาระดับจังหวัด โดยใช้เครื่องมือทางวิชาการที่เหมาะสมเพื่อจัดทำโครงร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี การประชุมในวันนี้นับเป็นการประชุมที่สำคัญในการร่วมกันการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาของจังหวัด การวิเคราะห์ปัจจัย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) และกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดตรัง ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ต่อไป

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230421110532015