Search
Close this search box.

จังหวัดตรัง จัดประชุมปรึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน เกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (25 พ.ค.2566) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องคำนึงถึงเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ(ก.บ.บ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด ตลอดจน กำหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้มา ซึ่งเป้าหมายที่มีความชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ

อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี และได้ดำเนินการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนมาแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.) เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ของประชาชนในท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้ง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกมิติในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง ครั้งละยี่สิบปีฉบับสมบูรณ์ต่อไป

โดยสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดตรังได้กำหนด (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี คือ “ตรัง เมืองเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง ดังนี้.-

1. T : Tourism and Services ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง

2. R : Responsible Social Development พัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

3. A : Agriculture and Industry เกษตรและอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

4. N : Natural Resources and Environment บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. G : Gastronomy ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารเมืองตรัง

ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงนับเป็นวาระที่สำคัญยิ่ง โดยส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรังให้เหมาะสมกับโอกาส และศักยภาพของจังหวัดขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดตรัง สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อันจะส่งผลให้ จังหวัดตรังเป็น “เมืองเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรังที่กำหนดไว้ต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230525165910736