Search
Close this search box.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + พร้อมส่งเสริมพัฒนาสินค้า เพื่อขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน หลังกระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่

  1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก
  2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม
  3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดตรัง จะได้ลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดตรังที่มีศักยภาพ ทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิ มีดพร้านาป้อ ก่อนรวบรวมทำเป็นฐานข้อมูลสินค้า Local+ เพื่อช่วยส่งเสริม ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาสินค้า การออกแบบ การสร้างเรื่องราว ซึ่งจะทำให้สินค้านั้นๆมีคุณลักษณะพิเศษ อันจะนำไปสู่การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230210090236802