Search
Close this search box.

อุตสาหกรรมจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน” ปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

(2 ต.ค. 66) นายสุเทพ พุทธประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยรัฐบาลมีนโยบายเน้นให้ความสำคัญต่อกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านงบประมาณ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ และสนับสนุน SMEs ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย ที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ช่วยเติมเต็มให้ SMEs ที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติได้ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเกิด ความต่อเนื่องในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการให้สินเชื่อแก่เอสเอ็มอี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจึงออกประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ไปจนกว่าวงเงินหมด สำหรับผู้ประกอบ SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ วงเงินสินเชื่อ เริ่มต้น 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปีแรก ปีถัดไป MLR ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผู้รับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม และยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่ https://i.industry.go.th/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เลขที่ 322/10 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1945 หรือ โทรศัพท์ 08-6357-4054 นางสาวแก้วบับพา โยธะการี ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231002155933266