Search
Close this search box.

U2T for BCG ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายตำบลในทุกตำบลทั่วประเทศหรือ TCD แล้ว 6,909 ตำบล

share to:

Facebook
Twitter

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ที่รัฐบาลมอบให้ อว. ดำเนินการ ซึ่งได้เริ่มโครงการไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ที่รัฐบาลมอบให้ อว. ดำเนินการ ซึ่งได้เริ่มโครงการไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ กว่า 60,000 คน เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ ที่สำคัญยังได้มีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data(TCD) หรือฐานข้อมูลรายตำบลขนาดใหญ่ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ เพราะ TCD จะเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผน การบริหารจัดการ ทั้งยังเป็นการวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจีให้สอดคล้องกับยัทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอาศัยกลไกของพื้นที่และสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ในทุกตำบล และมีตำบลที่สำรวจเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 6,909 ตำบล หรือคิดเป็นร้อยละ 92.93 ของตำบลทั่วประเทศ โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บมาได้กว่า 1,697,110 ชิ้น โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ เกษตกรในท้องถิ่น 416,847 ชิ้น แหล่งน้ำในท่องถิ่น 53,095 ชิ้น ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 90,201 ชิ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 51,792 ชิ้น สัตว์ในท้องถิ่น 157,889 ชิ้น พืชในท้องถิ่น 587,666 ชิ้น แหล่งท่องเที่ยว 50,369 ชิ้น ร้านอาหารในท้องถิ่น 120,259 ชิ้น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 132,930 ชิ้น และที่พัก/โรงแรม 36,058 ชิ้น โดยข้อมูล TCD ที่จัดเก็บได้ มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบแต่ละตำบลและ อว. จะนำมาประมวลผลและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการ U2T for BCG ยังได้เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมเเชร์ข้อมูลและเรื่องราวตำบลของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเพจ U2T Online Community ใน 10 หมวดหมู่การเก็บข้อมูล เพื่อให้ตำบลอื่นๆ ได้รู้จักตำบลของตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปพัฒนาตำบลของตนเอง ส่วนสัปดาห์ถัดไปจะเป็น “สัปดาห์แห่งการทำความดีเพื่อแม่” โดยจะมีการรวมพลังของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 60,000 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์แสดงพลังเพื่อแม่” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1336155/