Search
Close this search box.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานเพื่อการเกษตรสู่นักศึกษา

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานเพื่อการเกษตรสู่นักศึกษา โดยบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาเกษตรสูตรความยั่งยืนภายใต้ BCG Model

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาเกษตรสูตรความยั่งยืนภายใต้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าปัญหาที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งที่โลกจะประสบในอนาคต คือ ปัญหาวิกฤตความสมดุลของพลังงานและอาหาร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อน BCG Model ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สาขาเกษตรเป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์เป้าหมายที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระยะ 5 ปี ข้างหน้ามีเป้าหมาย “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทย การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานเพื่อการเกษตรแก่นักศึกษานั้น จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตทางการเษตรที่ตอบโจทย์ BCG Model

คุณหญิงกัลยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระยะ 5 ปีข้างหน้า มีเป้าหมาย “ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา มุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมียมมีความหลากหลายและกำหนดราคาขายได้ตาม คุณภาพของผลผลิต

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230327162427160