Search
Close this search box.

จังหวัดยโสธร รวมพลังขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ” 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา”

share to:

Facebook
Twitter

จากการที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ ต่อหน้านายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาศไทย และคุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติการพัฒนา 5 มิติ ประกอบด้วย การพัฒนาคน (People), เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity), สิ่งแวดล้อม (Planet), สันติภาพ และความยุติธรรม (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) นั้น

สำหรับจังหวัดยโสธร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน ตามกรอบความร่วมมือของประกาศเจตนารมณ์ “1 จังหวัด 1 คำมั่นสัญญา” ใน 5 ประเด็น ได้แก่

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
2) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน
3) การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วย BCG Model การแก้ปัญหาการเผาชีวมวลด้วยแนวทางที่อิงธรรมชาติ และการลดมลพิษทางอากาศ และปัญหาพลาสติก
4) การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน และลดการสูญเสียอาหาร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการทำฟาร์มอัจฉริยะ
5) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชน และระบบนิเวศน์ทางทะเลผ่านการปรับตัว และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของจังหวัดยโสธร โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ขยายผลการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุด ภายใต้วาระการพัฒนาใน 5 มิติดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะได้นำทั้ง 5 ประเด็น ไปเป็นกรอบในจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนด้านต่าง ๆ ของจังหวัด แผนของหน่วยงาน/องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชน ชุมชน สังคม ของจังหวัดยโสธรและประเทศชาติต่อไป

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217123240121