Search
Close this search box.

Tag: การผลิตสินค้าการเกษตร

เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่ายในประเด็นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

อ่านต่อ