Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

share to:

Facebook
Twitter

นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่ายในประเด็นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้จากศูนย์ AIC มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด และการประกวดแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ประธานและสมาชิกศูนย์ฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี)

สำหรับการอบรมมีการบรรยายเรื่อง การจัดการหนี้กองทุน และการพัฒนาอาชีพ โดยวิทยากรจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และเรื่อง การเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้ง มีเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานและการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. หลักและแปลงใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี โดยประธาน ศพก. และแปลงใหญ่ ทั้ง 6 อำเภอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จริงจากการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้ศูนย์สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นได้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230525182252775