Search
Close this search box.

พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

share to:

Facebook
Twitter

พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งให้กับชุมชน ดำเนินการผลักดันสินค้าชุมชนสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เป็นได้มากกว่าสินค้าชุมชน หรือ เรียกว่า Local Plus

จังหวัดนนทบุรี ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สองของกรุงเทพฯ มีการยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเชื่อมต่ออย่างกลมกลืนจากเมืองหลวง บทบาทที่สำคัญที่ต้องพัฒนาให้ทันกับเมืองหลวง และเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับวงล้อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว แหล่งการเกษตร ความหลากหลายถูกผสมผสานอย่างลงตัว พาณิชย์จังหวัดจึงเร่งผลักดันให้กลุ่มสินค้าเด่น สินค้าที่มีอัตลักษณ์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมากกว่าสินค้าชุมชน สร้างศักยภาพให้กับสินค้าเหล่านั้น เรียกได้ว่าการคัดสรรมาจากสามเสาหลัก ได้แก่

1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา รักษาไว้ซึ่งความเฉพาะถิ่น โดยจะพัฒนาให้ร่วมสมัย รักษาภูมิปัญญา แต่พัฒนาต่อยอดให้ขายได้

3.กลุ่มสินค้านวัตกรรมที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าชุมชน โดยจะช่วยพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ มีการใช้นวัตกรรม และมีคุณค่ามากกว่าเดิม

สินค้าชุมชนหลักๆ ที่เราจะนำร่องสู่ Local Plus และ BCG Plus ได้แก่ ชาเกาะเกร็ด ชาไทยหน่อกะลา ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นชาจากเกาะเกร็ด หนึ่งเดียวในประเทศ ที่เป็นแหล่งปลูกและผลิตชา จากพืชรางแดง และหน่อกะลา สินค้าที่มีภูมิปัญญาจากพี่น้องในเกาะเกร็ด ไม่เพียงแต่จะมีสินค้าเด่นอย่างเครื่องปั้นดินเผา ยังมีสินค้าที่จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกหลายรายการ อีกทั้งยังมีสินค้าที่นำนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดเพิ่มมูลค่า อาทิ น้ำพริกสำเร็จรูปแคบซูล ผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ อาหารทะเลอบโอโซน เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบพับ อาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดอบกรอบ ใบบัวบกทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เป็นต้น

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด การยกระดับศักยภาพด้านการผลิต การประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า Local Plus เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนการหาคู่ทางธุรกิจผ่านเวทีต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าจากเดิม ได้มากกว่า 30%

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230623194759747