Search
Close this search box.

Tag: การเกษตร

“เกษตรเชียงใหม่ทำเกษตร BCG ไม่เผาเปลี่ยนต้นข้าวอัดก้อนลดต้นทุน”

วันที่ 3 ธันวาคม 2567 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตร จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างมูลค่าเพิ่ม เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อ่านต่อ

แหนแดงลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก.

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนงาน BCG Model ณ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร ประเด็นการเกษตรชีวภาพและหลักเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นครพนมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนสถาบันและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านต่อ

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพื่อกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูโมเดลเลี้ยงโคขุน สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จ.ยโสธร พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ให้สินเชื่อคุณภาพแก่สมาชิก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด จังหวัดยโสธร ว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการติดตามโครงการที่ได้ให้ไว้กับจังหวัดในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสมาชิกทำอาชีพเชิงเดี่ยว

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ปลื้ม โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุยประสบความสำเร็จ

นายกรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้าของโครงการศูนย์ BCG Farming ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ให้สามารถศึกษาดูงาน บูรณาการแนวคิด BCG ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และสามารถขยายผลไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ได้ในอนาคต

อ่านต่อ