Search
Close this search box.

Tag: กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

อ่านต่อ

สศก.ลงพื้นที่กำแพงเพชร ดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ ศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรม จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านเทคนิคและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร ตามนโยบาย BCG Model ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ