Search
Close this search box.

Tag: ผู้ตรวจราชการ

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ