Search
Close this search box.

Tag: รายงาน

รายงานพิเศษเรื่อง จังหวัดตรัง เดินหน้าผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + ดันเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางจังหวัดตรัง ขานรับนโยบายดังกล่าวและร่วมผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local +

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : “ความสำเร็จการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย”

รัฐบาล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ หลังปรับปรุงกฎหมายที่ช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนจากความขัดแย้งเป็นช่วยกันปกป้องและรักษาผืนป่า ด้วยการสร้างป่าชุมชนและปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การรุกล้ำ หรือการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ในหลากหลายมิติมากขึ้น จากเดิมมักเลือกแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว จนอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปคนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และภาคเอกชน นำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชน”

รายงานพิเศษ : “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และภาคเอกชน นำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชน” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และภาคเอกชน นำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชน

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ เรื่อง ภาชนะบรรจุอาหารจากใบจาก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบรับ BCG Model

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน นำเศษวัสดุจากใบจาก ในพื้นที่จังหวัดตรัง สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ตอบรับ BCG Model BCG Model

อ่านต่อ

“นิตยสาร CEOWORLD” เปิดรายงานปี 64 เผย 10 ประเทศแรก มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลก ด้านไทยติดอันดับ 1 ใน 5

นิตยสาร CEOWORLD เปิดเผยรายงาน ปี 2564 เกี่ยวกับประเทศที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลก จาก 165 ประเทศโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 9

อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ในประเทศไทย ปี 2564

โครงการ “จัดทำรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปี 2564” จัดทำโดย มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก (Thai SCP Network) Download

อ่านต่อ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 สไลด์การประชุม ครั้งที่ 1/2565 รายงานการประชุม

อ่านต่อ