Search
Close this search box.

Tag: สนค.

พาณิชย์เผยทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สนค. เผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น แนะผู้ประกอบการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สนค. นำ BCG ทำธุรกิจ รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว

สนค. เผยแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อชี้ชัดนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนุนเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น

อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดแผนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สนค. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยได้ลงพื้นที่พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 20 กลุ่ม ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ เพื่อสอบถามแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เป้าหมายการพัฒนา

อ่านต่อ