Search
Close this search box.

Tag: เกษตรแปลงใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ให้มีมูลค่าสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา เพื่อติดตามงานและพบปะพี่น้องเกษตรกร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่สู่ BCG Model

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดนครพนมนั้น จะใช้ระบบเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ

อ่านต่อ