Tag: BATT SWAP

BATT SWAP : แพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่สับเปลี่ยนได้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  นักวิจัยไทยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนวิจัยสร้างมาตรฐานกลาง Battery PACK และ สถานีชาร์จ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทย โดยมุ่งเป้าใน 3 ด้านหลัก

อ่านต่อ