Tag: cop27

ไทย พร้อมเดินหน้างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศใน 3 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน

ประเทศไทย พร้อมเดินหน้างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศใน 3 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

“วราวุธ” กล่าวถ้อยแถลง บนเวที COP27 ตอกย้ำประชาคมโลก “ไทยพูดจริง ทำจริง” โชว์ความก้าวหน้าการรับมือด้านสภาพภูมิอากาศ

ณ Sharm El Sheikh International Convention Center สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายวราวุธ ศิลปอาชา

อ่านต่อ

“วราวุธ” ขอให้คณะผู้แทนไทยสนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในการประชุม COP 27

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้คณะผู้แทนไทยสนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) นายวราวุธ ศิลปอาชา

อ่านต่อ