Tag: Everyday Say No To Plastic Bags

การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใน 3 ปี ลดลงกว่า 1 แสนตัน ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีกับผลสำเร็จของการลดใช้ถุงพลาสติกในประเทศได้กว่า

อ่านต่อ