Tag: NECTEC

เนคเทค สวทช. ร่วมฉลองความสำเร็จในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ ระหว่าง สวทช. SIIT และ JAIST ในโครงการ ทุน JAIST-SIIT Dual PhD Program พร้อมขยายต่ออีก 5 รุ่น

จากความสำเร็จของโครงการ ทุน JAIST-SIIT Dual PhD Program ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ที่มีการดำเนินการตั้งแต่ ปี 2554

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ ‘HandySense’

ปลูกง่าย ผลผลิตดี ไม่พึ่งฤดูกาล… ด้วย HandySense อุปกรณ์ IoT และเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแบบแม่นยำและอัตโนมัติที่พัฒนาโดยเนคเทค สวทช.

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ‘Aqua IoT’ นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดูแลง่าย เติบโตดี ปลอดภัย … คือจุดเด่นของระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยียกระดับคุณภาพการเพาะเลี้ยง Aqua-IoT ประกอบด้วย

อ่านต่อ