Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ‘Aqua IoT’ นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

share to:

Facebook
Twitter

ดูแลง่าย เติบโตดี ปลอดภัย … คือจุดเด่นของระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยียกระดับคุณภาพการเพาะเลี้ยง

Aqua-IoT ประกอบด้วย

-ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

-ระบบตรวจวัดสภาพอากาศเหนือบ่อเพาะเลี้ยง 

-ระบบอ่านค่าสารเคมีภายในน้ำ 

-ระบบตรวจ ติดตามการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค EMS และการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 

ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ดูแลฟาร์มบริหารจัดการรวมถึงการปรับปรุงการเลี้ยงและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และยังสามารถใช้เป็นระบบตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อบริหารจัดการให้เป็นน้ำดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.