Tag: New Normal

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

อ่านต่อ