Search
Close this search box.

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เพื่อสร้างรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรัง

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการพัฒนาและสร้างคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของตรัง เตรียมความพร้อมและสร้างทักษะใหม่ๆ (Upskill) การฟื้นความรู้นำสู่การปฏิบัติ (Reskill) รวมทั้งเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติ (Mindset) ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการบริหารจัดการและให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

ทั้งนี้ สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่พื้นที่ และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรัง ได้อีกด้วย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230618165431910