Tag: Pre-EIT

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ