Search
Close this search box.

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความเหมาะสม สำหรับพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำดับแรกมาจากด้านอุตสาหกรรม และสืบเนื่องจากแนวทางการพัฒนาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้พื้นที่ภาคกลาง เป็นฐานการผลิตอาหารสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน และเพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรวมเกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model มาพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่

ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town: EIT) เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันระหว่างระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม โดยริเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ ในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด แบ่งเป็น ระยะที่ 1 และ 2 มีพื้นที่เป้าหมายที่ประสงค์พัฒนา จำนวน 19 จังหวัด 33 พื้นที่ ในระยะที่ 3 ขับเคลื่อนอีก 20 จังหวัด ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกพื้นที่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี มีเป้าหมายการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1 “การมีส่วนร่วม” ในปี พ.ศ. 2567 และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับที่ 3 “ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร” ในปี พ.ศ. 2570 การดำเนินการในปัจจุบัน 39 จังหวัด 53 พื้นที่ต่อไป

 

ที่มาภาพ / ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230328175044618